کامپیوترهای کوانتومی چطور کار می‌کنند؟

نویسنده:
کامپیوترهای کوانتومی بر این خاصیت تکیه دارند که ذرات منفرد مانند فوتون‌ها می‌توانند همزمان در موقعیت‌های مختلفی وجود داشته باشند...
کامپیوترهای کوانتومی بر این خاصیت تکیه دارند که ذرات منفرد مانند فوتون‌ها می‌توانند همزمان در موقعیت‌های مختلفی وجود داشته باشند. در هر لحظه‌ی خاص، ما تنها از احتمال وجود فوتون در یک حالت خاص آگاهی داریم. در نتیجه به جای اینکه همانند کامپیوترهای امروزی مساله را به مجموعه‌ای از 1 ها و صفر ها خرد کنیم، آن را به صورت وضعیت اولیه‌ی جفت فوتون‌ها در کامپیوتر کوانتومی بارگذاری می‌کنیم. هر بیت کوانتومی (کیوبیت) تنها صفر یا 1 نیست، بلکه هر دو مقدار را همزمان دارد. مجموعه‌ای از کیوبیت‌ها در آن واحد بیانگر دامنه‌ای از مقادیر هستند و در نتیجه کامپیوتر کوانتومی می‌تواند محاسبات چندگانه‌ای را به صورت همزمان انجام دهد. بر خلاف کامپیوترهای معمولی، ما مجموعه‌ای ناپیوسته از برآوردها را به دست نمی‌آوریم، بلکه مجموعه‌ای از مقادیر را خواهیم داشت که می‌دانیم در محدوده‌ی احتمال مشخصی قرار دارند. شاید در نگاه اول این خروجی بی‌مصرف به نظر آید، اما مسائلی مانند رمزگشایی اطلاعات رمزگذاری شده کاملا برای محاسبات آماری ایده‌آل هستند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code