شیوه‌های جدید درمانی نقطه عطف مبارزه با سرطان

ژن‌درمـانی

نویسنده:
هر سال گروهی از محققان به پیشرفت‌های جدیدی در فهم سرطان می‌رسند و از سوی دیگر گروهی دیگر درمان‌های جدیدی بر اساس این فهم جدید ابداع می‌کنند.
بنا بر این شاید در نگاه اول دلیلی وجود نداشته باشد که سال جدید را از این نظر متفاوت در نظر بگیریم، اما آنچه سال جدید را در مبازره با سرطان از قبل متفاوت می‌کند تحقیقات ویژه‌ای است که در زمینه غربالگری و درمان سرطان در حال انجام است. این تحقیقات سرفصل‌های جدیدی را در زمینه مبارزه با سرطان خواهد گشود. بیشترین انتظار در زمینه درمان سرطان در سال آینده شنیدن خبرهایی در زمینه درمان توسط سلول‌های بنیادین ایمنی بدن و همین طور داروهایی است که سلول‌های سرطانی را به طور خاص هدف می‌گیرند.  انتظار می‌رود در سال جدید آزمایشات کلینیکی برای استفاده از سلول‌های بنیادین ایمنی در درمان انواع سرطان نتایج مثبتی داشته باشد. در این شیوه درمان، محققان با شناسایی روش‌هایی که در آن سلول‌های سرطانی خودشان را از چشم سیستم ایمنی بدن پنهانی می‌کنند، می‌کوشند آن روش‌ها را خنثی کنند....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code