قدر

چابک‌تر از شهاب 3

نویسنده:
اولین تصاویر از موشك میانبرد «قدر» در سال 1386 و در مراسم رژه نیروهای مسلح به رسانه‌ها رسید. موشكی كه گاهی با نام‌های دیگری چون قدر 101 و قدر 110 نیز شناخته می‌شود.
 موشك قدر در حقیقت به عنوان نمونه‌ای بهسازی شده از نمونه اولیه موشك شهاب3 توسعه پیدا كرد. برخلاف شهاب كه از سوخت مایع استفاده می‌كرد، مرحله دوم موشك جدید سوخت جامد بود. نشریه «جنز» باور داشت كه همین موضوع برد موشك را تا 1950 كیلومتر افزایش می‌داد. ضمن آنكه دقت موشك نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته بود. قدر نسبت به شهاب مانورپذیری بیشتری داشت و تنها ظرف 30 دقیقه برای پرتاب آماده می‌شد.
برد: 17460 كیلومتر
طول: 15.86 متر
نوع سوخت:جامد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code