مشهورترین چهره‌های دنیای حمل و نقل

نویسنده:
علاوه بر ساختن نخستین خط‌آهن اتصال‌دهنده‌ی لندن به بریستول و همچنین پل معلق کلیفتون، این مهندس خلاق طراحی و ساخت SS Great Britain را بر عهده داشت؛ نخستین کشتی بخاری که از عرض اقیانوس اطلس طی کرد...
 ایزامبارد برونل
1859-1806

شهرت: قطار، کشتی، پل‌سازی
علاوه بر ساختن نخستین خط‌آهن اتصال‌دهنده‌ی لندن به بریستول و همچنین پل معلق کلیفتون، این مهندس خلاق طراحی و ساخت SS Great Britain را بر عهده داشت؛ نخستین کشتی بخاری که از عرض اقیانوس اطلس طی کرد.

 جورج استفنسون
1848-1781

شهرت: پدر خطوط آهن
استفنسون نخستین خط‌آهن عمومی داخل شهری دنیا را ساخت که از لکوموتیو بخار استفاده می‌کرد. همچنین، طرح‌های وی الگویی برای ساخت بیشتر موتورهای بخار طی 150 سال پس از وی بودند.

برادران رایت
اورویل: 1948-1871
ویلبر: 1912-1867

شهرت: ساخت نخستین هواپیمای بال ثابت موتوردار
در طلیعه‌ی قرن بیستم، مسابقه برای دستیابی به پرواز موتوری بسیار داغ بود؛ اما این برادران رایت بودند که موفق شدند زودتر از دیگر هوابردهای معاصر خود، نخستین پرواز موتوری موفق دنیا را انجام دهند...
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code