از پلک‌های پرکار تا گلوله ‌های تفلون‌دار

نویسنده:
آیا می دانید که
برزیل بزرگ‌ترین صادر‌کننده شکر
 جهان استآیا می دانید كه
با سوخت یک جت مسافربری، می‌توان چهار بار با خودرو زمین را دور زدآیا می دانید كه
علاوه بر ظروف نچسب، از تفلون به عنوان روکش گلوله‌های ضد‌زره نیز استفاده می‌شودارسال پیام اشتراک 
 
 Security code