با جاگیری درست، برنده کریدور باشید

آدمک‌ها و موانع

نویسنده: حامد جهان‌پناه
کریدور، یك بازی استراتژیك است كه در آن حركت‌ها به سرعت صورت می‌گیرد. آنچه این بازی را از دیگر بازی‌های مشابه متفاوت می‌کند، وجود موانع چوبی است كه فرد در صفحه قرار می دهد تا راه حریف‌اش را سد كند و او را مجبور به انتخاب راه‌های دیگر کند.
این موانع، حركات مستقیم بازیكنان را بی اثر و رقابت بازیكنان را شدیدتر می‌کند. درون جعبه بازی شامل یک صفحه(با 81خانه و دو ردیف برای قراردادن موانع)، 20مانع چوبی و چهار آدمک است. هدف بازی رساندن آدمک خود به یکی از خانه‌های آخرین ردیف روبه‌روست. بازیكنان باید برای برد از تفكر تحلیلی و منطقی و استراتژی‌های یك ذهن ریاضی استفاده كنند. برای شروع بازی هر بازیکن 10مانع را در جایگاه خود و مهره آدمک را در خانه وسط ردیف اول سمت خود قرار می‌دهد. هر بازیکن می‌تواند در نوبت خود یا آدمک را تکان دهد یا یک مانع در صفحه قرار دهد. اگر هیچ مانعی برای او باقی نماند باید آدمکش را حرکت دهد. در هر نوبت آدمک‌ها فقط می‌توانند یک خانه حرکت کنند. (به چپ، راست، جلو یا عقب) موانع باید به گونه ای قرار داده شوند که دو مربع را بپوشانند. موانع باید در جهت جلوگیری از دسترسی آسان بازیکن مقابل به پایان صفحه استفاده شوند، اما هرگز نباید جلوی دسترسی طرف مقابل به خط هدف‌اش را بگیرند. یعنی همیشه باید راه فراری برای او وجود داشته باشد. وقتی دو آدمک در حالتی مقابل هم قرار می‌گیرند که هیچ مانعی بین آنها نیست، آدمکی که نوبت‌اش رسیده می‌تواند از روی آدمک دیگر بپرد. اولین نفری که به خانه آخر روبه‌رویش برسد، برنده است.....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code