آخرین بار، کی یک دنباله‌دار به زمین برخورد کرد؟

نویسنده:
احتمال این‌که یک سیارک یا دنباله‌دار، سالم و دست‌نخورده با زمین برخورد کند، بسیار پایین است؛ اما خرده‌سنگ‌ها و نخاله‌های کیهانی گاه یا به صورت شهاب در جو زمین می‌سوزند یا به شکل شهاب‌سنگ با زمین برخورد می‌کنند. سیارک‌ها عمدتا اجرامی سنگی هستند و گاه‌و‌بیگاه با سطح سیاره‌ی ما برخورد می‌کنند...
احتمال این‌که یک سیارک یا دنباله‌دار، سالم و دست‌نخورده با زمین برخورد کند، بسیار پایین است؛ اما خرده‌سنگ‌ها و نخاله‌های کیهانی گاه یا به صورت شهاب در جو زمین می‌سوزند یا به شکل شهاب‌سنگ با زمین برخورد می‌کنند. سیارک‌ها عمدتا اجرامی سنگی هستند و گاه‌و‌بیگاه با سطح سیاره‌ی ما برخورد می‌کنند. آخرین نمونه‌ی آن‌ها، شهاب‌سنگ «چلیابینسک» بود که سال 1392 در آسمان روسیه منفجر شد و قطعه‌ی اصلی آن در دریاچه‌ی «چبارکول» سقوط کرد. در مقابل، از آن‌جا ‌که دنباله‌دارها عموما از یخ و غبار ساخته شده‌اند، بخش عمده‌ی آن‌ها در جو زمین می‌سوزد و مقدار اندکی به سطح زمین می‌رسد که ردیابی برخورد آن را در گذشته‌ی زمین دشوار می‌کند. با وجود این، دانشمندان اخیرا مدارکی یافته‌اند که نشان می‌دهد شاید حدود 28میلیون سال پیش، دنباله‌داری بر فراز منطقه‌ی صحرای آفریقا منفجر شده بود.

منظور از پارادوکس فرمی چیست؟
متناقض‌نمای (پارادوکس) فرمی، پرسشی است که نخستین بار فیزیکدان معروف، «انریکو فرمی» آن را مطرح کرد. متناقض‌نمای فرمی می‌گوید جهان پهناور ما شامل میلیاردها سیاره‌ی زمین‌آساست که می‌توانند پشتیبان حیات باشند. بسیاری از این سیارات کهنسال‌تر از زمین هستند و حتی اگر درصد اندکی از آن‌ها میزبان حیات باشند، باید امکان ظهور تمدن‌های فضایی با فناوری‌های پیشرفته، از جمله سفرها و ارتباط‌های بین‌ستاره‌ای را فراهم آورده باشند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code